Fishes / Poissons / Vissen

QUALITY     -     TRADITION     -     RESPONSIBILITY

Smoked eel and trout, Arta, Greece

Delicatessen & Ω3

GEITONAS Company

est. 1985


GEITONAS smoked meckerel filet Scomber Scombrus 100g

Ancois - Poulpe - Crevettes, Preveza, Greece

TOU PREVEZANOU Company - Goumas family

est. 2001